Đang tải trang, vui lòng chờ ....

Các xe tham gia chương trình khuyến mãi đặc biệt trong tháng

 • Loại xe: INNOVA 2.0 V
 • Năm SX: 2013
 • Giá sốc

 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T12/2016
 • Giá sốc

INNOVA

Loại xe:       Đời xe:       Màu sắc:      
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T11/2017
 • Giá: 760 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 G
 • Năm SX: T9/2012
 • Giá: 580 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T6/2017
 • Giá: 710 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T10/2017
 • Giá: 720 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T3/2016
 • Giá: 630 triệu
 • Loại xe: INNOVA Venturer
 • Năm SX: 2018
 • Giá: 860 triệu
 • Loại xe: INNOVA Venturer
 • Năm SX: 2018
 • Giá: 870 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T02/2016
 • Giá: 630 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T05/2015
 • Giá: 610 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: 2017
 • Giá: 690 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T6/2017
 • Giá: 720 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T3/2016
 • Giá: 640 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: 2017
 • Giá: 730 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T02/2018
 • Giá: 750 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: 2017(03/2018)
 • Giá: 730 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T3/2016
 • Giá: 625 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: 2013
 • Giá: 510 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T5/2015
 • Giá: 600 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T09/2014
 • Giá: 600 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: 2018/2019
 • Giá: 760 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: 2013
 • Giá: 520 triệu
 • Loại xe: INNOVA VENTURER
 • Năm SX: T1/2019
 • Giá: 920 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 V
 • Năm SX: T8/2015
 • Giá: 660 triệu
Hot-line:
0901 860 506