Đang tải trang, vui lòng chờ ....

Hỗ trợ khách hàng

Tư vấn bảo hiểm

QUY TẮC BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI 

Trên cơ sở Người Được Bảo Hiểm bằng Giấy yêu cầu bảo hiểm và bản kê khai là bộ phận cấu thành của hợp đồng bảo hiểm đã yêu cầu CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM LIBERTY (sau đây gọi tắt là Công Ty Bảo Hiểm) cho bảo hiểm có nội dung dưới đây, và đã thanh toán hoặc đồng ý thanh toán phí bảo hiểm cho loại hình bảo hiểm này;

NAY HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NÀY LÀ BẰNG CHỨNG BẢO HIỂM đối với những sự cố xảy ra trong Thời Hạn Bảo Hiểm và tuân theo các điều khoản, các điểm loại trừ và các điều kiện trong Hợp Đồng Bảo Hiểm hay được sửa đổi theo đó (sau đây gọi chung là Điều Khoản của Hợp Đồng Bảo Hiểm này)

ĐIỀU KIỆN CHUNG

1. Sự Diễn Giải:
Hợp Đồng Bảo Hiểm và Bản Tóm Tắt Hợp Đồng Bảo Hiểm này được xem xét cùng nhau như là một hợp đồng duy nhất và bất kỳ từ hay ngữ nào mang một ý nghĩa cụ thể trong bất cứ phần nào của
Hot-line:
0901 860 506